ലഹരി : ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും -ഡോ.അനീസ് അലി

ലഹരി : ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും -ഡോ.അനീസ് അലി

 

manassanthi hospital
Manassanthi-Hospital-news
Share:

Leave comment

Kaithakundu-Spinningmill road

Ramanattukara, Kerala 673634

0483 279 4451 / 326 5577 / 279 4452

Call us today!

Opening Hours

Mon - Fri: 6:00AM - 11:00AM

Appointment Booking

dr.aneesmanassanthi@gmail.com