അസമത്വങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മനോദൗർബല്യമുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത്; മാറണം മനോഭാവം.

മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡോ. അനീസ് അലി

https://www.manoramaonline.com/health/health-news/2021/10/10/we-should-change-our-attitude-towards-people-with-mental-disabilities.html

Share:

Leave comment

Kaithakundu-Spinningmill road

Ramanattukara, Kerala 673634

0483 279 4451 / 326 5577 / 279 4452

Call us today!

Opening Hours

Mon - Fri: 6:00AM - 11:00AM

Appointment Booking

dr.aneesmanassanthi@gmail.com