ഡോക്ടർ അനീസ് അലി യു.എ.ഇ ഗോൾഡൻ വിസ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ

ഡോക്ടർ അനീസ് അലി യു.എ.ഇ ഗോൾഡൻ വിസ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ

Kaithakundu-Spinningmill road

Ramanattukara, Kerala 673634

0483 279 4451 / 326 5577 / 279 4452

Call us today!

Opening Hours

Mon - Fri: 6:00AM - 11:00AM

Appointment Booking

dr.aneesmanassanthi@gmail.com